2021

Číslo uznesenia Dátum Predmet

 

   
Uznesenie 107/2021 28.01.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie 108/2021 28.01.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie 109/2021 28.01.2021 Schválenie programu XVIII zasadnutia
Uznesenie 110/2021 28.01.2021 Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
Uznesenie 111/2021 28.01.2021 Schválenie - presun a použitie fin.prostriedkov na financovanie inv. akcie DZTI
Uznesenie 112/2021 28.01.2021 Schválenie - zvýšenie platu starostu obce Vojka
Uznesenie 113/2021 28.01.2021 Schválenie - uzavreti dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnúteľnosti zapísané na LV č.553
Uznesenie 114/2021 09.04.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie 115/2021 09.04.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie 116/2021 09.04.2021 Schválenie programu XIX. zasadnutia
Uznesenie 117/2021 09.04.2021 Schválenie odkúpenia nehnúteľnosti - rod. dom č. 86