Általános érvényű rendeletek

 
 
VZN pdf. účinnosť od Názov  VZN

 VZN č.2000.pdf 


03.05.2000
VZN o označovovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
v obci Vojka
VZN
č. 1/2009.pdf
01.01.2009 VZN  č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v  
katastrálnom území Vojka
VZN
č. 2/2009.pdf
01.01.2009 VZN  č. 2/2009 o správnych a miestnych poplatkoch

VZN
 č.1/2011.pdf 

01.10.2011
VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých za pobyt v materských školách a
na čiastočnú úhradu nákladov v podmienkach úhrady v školských jedáľňach
VZN 2012.pdf  12.08.2012 VZN o vymedzení miest na vylepenie volebných plagátov
 
VZN
č.1/2013.pdf
01.01.2013 VZN obce Vojka  č. 1/2013 o miestnych daniach v
katastrálnom území Vojka
VZN
 č.2/2013.pdf
01.01.2013 VZN  č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vojka
VZN
č.3/2012.pdf
01.01.2013 VZN  č. 3/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vojka
VZN
č.4-2013.pdf
01.01.2013 VZN  č. 4/2013 o dani za psa
VZN
č.5/2013.pdf
01.01.2013 VZN  č. 5/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva
VZN
č. 6/2013.pdf 
01.01.2013 VZN  č. 6/2013 o ostatných odpadoch
VZN
č.7/2013.pdf
01.02.2013 VZN  č. 7/2013 o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na
výrub drevín a krovitých porastov
  01.05.2013 VZN  č. 8/2013 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu
VZN
č.9/2013.pdf
01.05.2013 VZN  č. 9/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
VZN č.5.pdf  16.06.2014 VZN  č. 5, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec a obce
 Boľ
VZN
č.1/2015.pdf
20.05.2015 VZN  č.  1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
VZN
o poskyt.soc.pomoci
  VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Vojka
VZN
č. 1/2016.pdf
18.03.2016 VZN  č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území obce  Vojka 
VZN
č. 2-2016.pdf
01.07.2016 Návrh VZN  č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
 s drobnými stavebnými odpadmi
VZN
 č. 3/2016.pdf
01.07.2016 VZN  č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vojka
VZN 20.06.2017 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Vojka
VZN
č. 1/2018
21.08.2018 VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
     
VZN
č. 2/2018
21.08.2018 VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Vojka
     
VZN
č. 1/2019
27.06.2019 VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťa MŠ 
     
VZN  
č. 2/2019 
     VZN č. 2/2019 o zrušení VZN č. 01/2011 o určení výšky príspevkov za pobyt v MŠ
     
VZN  
č. 3/2019
  VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov za pobyt v MŠ a školských zariadeniach v obci Vojka
     
VZN
č. 4/2019
  VZN č. 4/2019 o zrušení VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vojka
 
VZN
č. 5/2019
  VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vojka
     
VZN č. 1-2020   VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ Vojka 
     
Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2019 16.12.2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výsky príspevkov za pobyt v materskej škole a školských zariadeniach
     
VZN 2-2020


VZN č. 1-202115.072021
VZN č. 2/2020 ktorým sa mení VZN č.1/2013 o miestnych daniach v katastrálnom území Vojka zo dňa 12.12.2012 v znení dodatku č.1
VZN č. 1/2021 o urční výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom v obci Vojka na rok 2021