Návrh VZN

 
 
 
Návrh VZN pdf.                                               Názov  Návrh VZN
 
 
 
 Návrh VZN č. 1/2018      Návrh VZN č. 1/2018 o určený výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
                                         na dieťa MŠ
 
 Návrh VZN č. 2/2018      Návrh VZN č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
 
 Návrh VZN č. 1/2019      Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
                                         na dieťa MŠ
 
 Návrh VZN č. 2/2019      Návrh VZN č. 2/2019 o zručení VZN č. 01/2011 o určení výšky
                                         príspevkov za pobyt MŠ
 
 Návrh VZN č. 3/2019       Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov za pobyt MŠ
 
 Návrh VZN č. 4/2019       Návrh VZN č. 4/2019 o zrušení VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku
                                          za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
                                   
 Návrh VZN č. 5/2019       Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
                                         drobné stavebné odpady
 
 Návrh VZN č. 1/2020        Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
                                          na dieťa MŠ
 
Návrh dodatku                Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov za pobyt
č. 1 k VZN č. 3-2019       v materskej škole a školských zariadeniach
 
Návrh VZN č. 2-2020     Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2013 o miestných daniach
                                       v katasrálnom území Vojka zo dňa 12. 12. 2012 v znení dodatku č. 1
 
Návrh VZN č.1-2021       Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
                                        materskej školy a školského zariadenia so sídlom obci Vojka na rok 2021