Zmluvy 

 
 
Rok Zmluvy pdf. Predmet
     
2013 Judr. Peter Jonáš Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2015 Róbert Gazdag Nájomná zmluva - Róbert Gazdag - SHR
  Dodatok k
nájomnej zmluve
 
2016 Kúpna zmluva Kúpna zmluva
2016 Zmluva č. 
11492708U03
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
2016 BGA
3661/2016
Támogatási szerződes - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2016  Zmluva č. 
04012016 
Zmluva o dielo Ing, Máté Simon - Proing
2016 HOOK s.r.o. Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z ních 
2016 Zmluva č.
761-2015
Zmluva o nájme poľnohospodárských pozemkov na poľnohospodárske účely pri priprevádzkovaní podniku
Peter Görgei - SHR
2016 AUDIT-LD
s.r.o.
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
2016 Natur-Pack a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2016 Zmluva č.
1/2016
Zmluva o poskytnutí stravy
2016 Slovenská 
ornitologická spoločnosť
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
2017 Zmluva
T-Com
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2017 Kúpna zmluva Kúpna zmluva TOBEX - Bartolomej Tóth
2017 Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb - Mária Baloghová Krejzová
2017 Zámenná zmluva Zámenná zmluva - František Szaxon
2017  Zmluva o dielo č.8/2017  Zmluva o dielo č. 8/2017 - OZ Mladý Kráľ. Chlmec
2017 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Helena Terpáková - HELAPRO
2017 Dodatok k Zmluve č.761/2015 Dodatok k Zmluve  o nájme poľnohospodárských pozemkov na poľnohospodárske účely pri priprevádzkovaní podniku č. 761/2015 - Peter Görgei - SHR
2017 Mandátna zmluva Mandátna zmluva - Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec - Mgr. Peter Mórocz
2018 ZM_SEP-IMRK-2017-001883 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2018 BGA/8056/2017 Támogatási szerződés - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 
2018 Dodatok č.1
Slov.ornitologická spoločnosť
Dodatok č.1 k Dohode o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

 
2018 Zmluva o dielo
č. 4-18

Príloha:Rozpočet
                            
Zmluva o dielo č. 4-18 - EKO SVIP, s.r.o. a ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
Zverejnené dňa 04.04.2018
 
2018  Zmluva o poskytnutí stravy  Zmluva o poskytnutí stravy

 
2018 Nájomná zmluva-SAXAGRO                Nájomná zmluva poľnohospodárskej pôdy - Saxagro


 
2018 Zmena zmluvy o dielo
(dodatok č.1)

 
Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) - EKO SVIP
Zverejnené 31.10.2018
2019 Zámenná zmluva-
Róbert Gazdag

 
    Zámenná zmluva - Róbert Gazdag
2019 Zmluva - FÚRA s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o.
2019 Zmluva - JUDr.Peter Jonáš Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Peter Jonáš


 
2019 Zmluva - AUDIT  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - AUDIT-LD s.r.o.
2019 Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok
2019 Zmluva - MOPS Zmluva - Miestne občianske poriadkové služby Vojka
2019 Zmena zmluvy o dielo
 (dodatok č.2)
Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 2) - EKO SVIP

 
2019 Dodatok č. 01 MOPS DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2018-001838

 
2019 Zmluva o dielo - VEQER, s.r.o. Zmluva o dielo - VEQER, s.r.o.
"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka"

 
2019 Zmluva o poskytovaní služieb - XENON PLUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - XENON PLUS s.r.o.
"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka"
     
2019 Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie -  TJ Družtevník Vojka
2020 Zámenná zmluva
Vojka Farm
Zámenná zmluva - Vojka Farm s.r.o.
2020 Zmluva 
JUDr. Peter Jonáš
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Peter Jonáš
2020 Dodatok č. 3
NATUR-PACK
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2020 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
XENON PLUS
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo ( externý manažment )
XENON PLUS
2020 Zmluva o dielo 
STAVAB s.r.o.

Príloha: Krycí list rozpočtu
Zmluva o dielo - STAVAB s.r.o.
2020 
 
Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment Zmluva o poskytovaní služieb ( externý manažment )
Elite Construction and Consulting, s.r.o.


 
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO Csemadok Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka -
ZO Csemadok

 
2020 Zmluva o poskytovaní služieb - Insector Team Kft.
 
Zmluva o poskytovaní služieb - Insector Team Kft.
 
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Obec Zatín
 
Zmluva o poskytnutí dotácie - Obec Zatín
2020 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy - František Szaxon SHR
 
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy - František Szaxon - SHR
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník Vojka
 
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka - TJ Družstevník Vojka
2020 Zmluva č. 146540 08U02 Zmluva č. 146540 08U02 - o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
 
2020 Dodatok č. 3 - Fúra, s. r. o. Dodatok 3/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Fúra, s. r. o.
 
2020


2020
    
 
Zmluva o výpôžičke - Štatistický úrad SR

Dodatok č. 1 - ZO Csemadok Vojka
Zmluva o výpôžičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianského zákonníka - Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Očianskeho zákonníka
2020 Dohoda č.20/45/010/56 Dohoda č. 20/45/010/56 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2020 Dohoda č.20/45/012/51 Dohoda č. 20/45/012/51 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     
2020 Zmluva o spolupráci - ELEKOS Zmluva o spolupráci pri zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O/2021/F/61 - OZV ELEKOS
2021
2021
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - AUDIT-LD.pdf


Dohoda o zrušení podiel.spolu vlastníctva.pdf
 
Zmluva o poskytnujtí audítorských služieb uzatvorená v súlade s § 629 odseku 2 zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - AUDIT-LD

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva - č.: 17/2021-Z
18.03.2021 Zmluva o poskyt. služieb - K. T. PROFIX s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - K.T. Profix, s.r.o.
18.03.2021

12.04.2021
15.04.2021
 
Dodatok č.1 k Zmluve o výpôžičke - Štatistický úrad SR

Aktualizácia zmluvných podmienok - Fúra, s.r.o.

Kúpna zmluva - Agnesa Viera de Magalhaes
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpôžičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka - Štatistický úrad SRPríloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služiev v oblasti triedeného zberu zo dňa 30.05.2019Kúpna zmluva - rodinného domu - Agnesa Viera de Magalhaes