2019

 
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 
 
 
Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( " zákon " ), vydal starosta obce Vojka Smernicu č. 1/2019
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
 
Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór obce Vojka Ing. Alexander Tóth.
 
Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
 
 - osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Obecnom úrade vo Vojke, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
 
 - písomne na adresu
 
   Hlavný kontrolór obce Vojka
   Obecný úrad Vojka
   Hlavná 84/26
   076 83 Vojka
 
   Písomne oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením " Neotvárať" - do rúk hlavného kontrolóra.
 
 - elektronickou formou na emailovú adresu hlavný kontrolóra obce Vojka:  hlavnykontrolor@vojka.eu 
   Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.