Zmluvy 

Rok/Dátum  Zmluvy pdf. Predmet                                           
2013 Judr. Peter Jonáš Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2015 Róbert Gazdag Dodatok k
nájomnej zmluve
Nájomná zmluva - Róbert Gazdag - SHR
2016 Kúpna zmluva Kúpna zmluva
2016 Zmluva č. 
11492708U03
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
2016 BGA
3661/2016
Támogatási szerződes - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2016 Zmluva č. 
04012016
Zmluva o dielo Ing, Máté Simon - Proing
2016 HOOK s.r.o. Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z ních 
2016 Zmluva č.
761-2015
Zmluva o nájme poľnohospodárských pozemkov na poľnohospodárske účely pri priprevádzkovaní podniku
Peter Görgei - SHR
2016 AUDIT-LD
s.r.o.
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
2016 Natur-Pack a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2016 Zmluva č.
1/2016
Zmluva o poskytnutí stravy
2016 Slovenská 
ornitologická spoločnosť
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
2017 Zmluva
T-Com
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2017 Kúpna zmluva Kúpna zmluva TOBEX - Bartolomej Tóth
2017 Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb - Mária Baloghová Krejzová
2017 Zámenná zmluva Zámenná zmluva - František Szaxon
2017 Zmluva o dielo č.8/2017 Zmluva o dielo č. 8/2017 - OZ Mladý Kráľ. Chlmec
2017 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Helena Terpáková - HELAPRO
2017 Dodatok k Zmluve č.761/2015 Dodatok k Zmluve  o nájme poľnohospodárských pozemkov na poľnohospodárske účely pri priprevádzkovaní podniku č. 761/2015 - Peter Görgei - SHR
2017 Mandátna zmluva Mandátna zmluva - Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec - Mgr. Peter Mórocz
2018 ZM_SEP-IMRK-2017-001883 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2018 BGA/8056/2017 Támogatási szerződés - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2018 Dodatok č.1
Slov.ornitologická spoločnosť
Dodatok č.1 k Dohode o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
2018 Zmluva o dielo
č. 4-18

Príloha:Rozpočet
Zmluva o dielo č. 4-18 - EKO SVIP, s.r.o. a ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
Zverejnené dňa 04.04.2018
2018 Zmluva o poskytnutí stravy Zmluva o poskytnutí stravy
2018 Nájomná zmluva-SAXAGRO Nájomná zmluva poľnohospodárskej pôdy - Saxagro
2018 Zmena zmluvy o dielo
(dodatok č.1)
Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) - EKO SVIP
Zverejnené 31.10.2018
2019 Zámenná zmluva-
Róbert Gazdag
 Zámenná zmluva - Róbert Gazdag
2019 Zmluva - FÚRA s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - FÚRA s.r.o.
2019 Zmluva - JUDr.Peter Jonáš Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Peter Jonáš
2019 Zmluva - AUDIT  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - AUDIT-LD s.r.o.
2019 Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie - Csemadok
2019 Zmluva - MOPS Zmluva - Miestne občianske poriadkové služby Vojka
2019 Zmena zmluvy o dielo
 (dodatok č.2)
Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 2) - EKO SVIP
2019 Dodatok č. 01 MOPS DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2018-001838
2019 Zmluva o dielo - VEQER, s.r.o. Zmluva o dielo - VEQER, s.r.o.
"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka"
2019 Zmluva o poskytovaní služieb - XENON PLUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - XENON PLUS s.r.o.
"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka"
2019 Zmluva o poskytnutí dotácie  Zmluva o poskytnutí dotácie -  TJ Družtevník Vojka
2020 Zámenná zmluva
Vojka Farm
Zámenná zmluva - Vojka Farm s.r.o.
2020 Zmluva 
JUDr. Peter Jonáš
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - JUDr. Peter Jonáš
2020 Dodatok č. 3
NATUR-PACK
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2020 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
XENON PLUS
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo ( externý manažment )
XENON PLUS
2020 Zmluva o dielo 
STAVAB s.r.o.
 Príloha: Krycí list rozpočtu
Zmluva o dielo - STAVAB s.r.o.
2020 Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment Zmluva o poskytovaní služieb ( externý manažment )
Elite Construction and Consulting, s.r.o.
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO Csemadok Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka -
ZO Csemadok
2020 Zmluva o poskytovaní služieb - Insector Team Kft. Zmluva o poskytovaní služieb - Insector Team Kft.
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Obec Zatín Zmluva o poskytnutí dotácie - Obec Zatín
2020 Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy - František Szaxon SHR Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy - František Szaxon - SHRNájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy - František Szaxon - SHR
2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník Vojka Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka - TJ Družstevník Vojka
2020 Zmluva č. 146540 08U02 Zmluva č. 146540 08U02 - o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
2020 Dodatok č. 3 - Fúra, s. r. o. Dodatok 3/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Fúra, s. r. o.
2020 Zmluva o výpôžičke - Štatistický úrad SR Zmluva o výpôžičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianského zákonníka - Slovenská republika - Štatistický úrad SR
2020 Dodatok č. 1 - ZO Csemadok Vojka Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Očianskeho zákonníka
2020 Dohoda č.20/45/010/56 Dohoda č. 20/45/010/56 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2020 Dohoda č.20/45/012/51 Dohoda č. 20/45/012/51 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2020 Zmluva o spolupráci - ELEKOS Zmluva o spolupráci pri zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O/2021/F/61 - OZV ELEKOS
08.01.2021 Zmluva o NFP Full - Chodníky Vojka.pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka
18.01.2021 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - AUDIT-LD.pdf Zmluva o poskytnujtí audítorských služieb uzatvorená v súlade s § 629 odseku 2 zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - AUDIT-LD
22.02.2021 Dohoda o zrušení podiel.spolu vlastníctva.pdf Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva - č.: 17/2021-Z
18.03.2021 Zmluva o poskyt. služieb - K. T. PROFIX s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - K.T. Profix, s.r.o.
18.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpôžičke - Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpôžičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka - Štatistický úrad SR
12.04.2021 Aktualizácia zmluvných podmienok - Fúra, s.r.o. Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služiev v oblasti triedeného zberu zo dňa 30.05.2019
15.04.2021 Kúpna zmluva - Agnesa Viera de Magalhaes Kúpna zmluva - rodinného domu - Agnesa Viera de Magalhaes
21.06.2021 Dohoda o úrovní poskytovaných služieb-Register PO a podnikateľov.pdf Dohoda o úrovní poskytovaných služieb a manažmente zmien-Register právnických osôb a podnikateľov (Generický register)
01.10.2021 Zmluva o dielo-Csótó Rita.pdf Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 635 a nasl. Občianskeho zákonníka - Csótó Rita
01.10.2021 Zmluva o dielo-Tradicionálna lukostreľba.pdf Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 635 a nal. Občaisnskeho zákonníka - Tradicionálna lukostreľba
01.10.2021 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb-AUDIT-LD, s.r.o..pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - AUDIT-LD, s.r.o.
01.10.2021 Dodatok č. 2-21-Fúra, s.r.o..pdf Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov - Fúra, s.r.o.
22.12.2021 Támogatási szerződés-Rákóczi hálózat Támogatási szerződés-Rákóczi hálózat-Karácsonyi óvoda program
22.12.2021 Darovacia zmluva - Tadrak, s.r.o..pdf Darovacia zmluva - Tadrak, s.r.o.
30.12.2021 DOHODA č. 21-45-010-17.pdf Dohoda č. 21/45/010/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3,  ods. 5 písm.b) ods 11, § 26 ods 2, písm g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln. niektorých zákonov a v znení niektrých predpisov
30.12.2021 DOHODA č.21-45-012-39.pdf Dohoda č. 21/45/012/39 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a dopln. niektorých zákonov a v znení niektrých predpisov
30.12.2021 Zmluva PO8 MOPS_VOJKA.pdf Zmluva - Miestne občianske poriadkové služby v obci Vojka
08.02.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - K.T. Profix, s.r.o.
03.03.2022 Príloha č. 3 - Fúra, s.r.o. Aktualizácia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu(Príloha č.3)
30.03.2022 Darovacia zmluva-SODB.pdf Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. - SODB - tablet
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
30.03.2022 Zmluva PROGRANT s.r.o..pdf Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - Wifi pre Teba - Progrant, s.r.o.
05.04.2022 Zmluva o dielo - Alfina, s.r.o..pdf Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len„Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Alfina, s. r. o.
13.06.2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - AUDIT-LD, s.r.o..pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - AUDIT-LD, s.r.o.
21.07.2022 Zmluva o výpôžičke materiálu CO.pdf Zmluva o výpožičke materiálu CO
21.07.2022 Zmluva o účinkovaní - BEYLE Hagyományőrző Csoport.pdf Zmluva o účinkovaní - Beyle Hagyományőrző Csoport
21.07.2022 Zmluva o účinkovaní - Őszirózsák asszonykórus.pdf Zmluva o účinkovaní - Őszirózsák asszonykórus
21.07.2022 Zmluva o účinkovaní - Bazsarózsa asszonykórus.pdf Zmluva o účinkovaní - Bazsarózsa asszonykórus
21.07.2022 Zmluva o účinkovaní - Eszterhéj.pdf Zmluva o účinkovaní - Eszterhéj
21.07.2022 Zmluva o účinkovaní - OZ Bandits Dance Club.pdf Zmluva o účinkovaní - OZ Bandits Dance Club
21.07.2022 Zmluva o účinkovaní - Zamatócky Florianna és Kriston Milán.pdf Zmluva o účinkovaní - Zamatócky Florianna és Kriston Milán
21.07.2022 Vállalkozással vegyes előadónűvészi szerződés - Herceg Dávid.pdf Vállkozással vegyes előadóművészi szerződés - Herceg
22.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - DS-0117-2022.pdf   Zmluva o poskytnutí dotácie - KSK
02.08.2022 Zmluva o účinkovaní - Szivárvány gyermekkcsoport.pdf Zmluva o účinkovaní - Szivárvány Gyermekcsoport
02.08.20222 Zmluva o účinkovaní - Tibor Demeter.pdf Zmluva o účinkovaní - Demeter Tibor
22.09.2022 Zmluva EXM MOPS III.pdf Zmluva o poskytrovaní EXM MOPS Vojka
22.09.2022 Dodatok 2-2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi -Fúra s.r.o..pdf Dodatok č.2/2022 Fúra, s.r.o.
28.11.2022 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi - Fúra s.r.o..pdf Dodatok 1/2023 Fúra s.r.o.
20.02.2023 Príloha č.4 k zmluve zo dňa 30.05.2019-Fúra, s.r.o..pdf Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 30.05.2019