2022

Číslo
uznesenia
Dátum Predmet
Uznesenie č. 147-2022.pdf 26.01.2022 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 148-2022.pdf 26.01.2022 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 149-2022.pdf 26.01.2022 Schválenie programu 23. zasadnutia
Uznesenie č. 150-2022.pdf 26.01.2022 Schválenie rozpočtu na rok 2022 
Uznesenie č. 151-2022.pdf 26.01.2022 Schválenie presunu a použitia finančných prostriedkov z rezevného fondu na financovanie investičnej akcie - DZTI v obci Vojka
Uznesenie č. 152-2022.pdf 26.01.2022 Zamietnutie žiadosti Beáty Hankovej