2022

Číslo
uznesenia
Dátum Predmet
Uznesenie č. 147-2022.pdf 26.01.2022 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 148-2022.pdf 26.01.2022 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 149-2022.pdf 26.01.2022 Schválenie programu 23. zasadnutia
Uznesenie č. 150-2022.pdf 26.01.2022 Schválenie rozpočtu na rok 2022 
Uznesenie č. 151-2022.pdf 26.01.2022 Schválenie presunu a použitia finančných prostriedkov z rezevného fondu na financovanie investičnej akcie - DZTI v obci Vojka
Uznesenie č. 152-2022.pdf 26.01.2022 Zamietnutie žiadosti Beáty Hankovej
Uznesenie č. 153-2022.pdf 28.04.2022 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 154-2022.pdf 28.04.2022 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 155-2022.pdf 28.04.2022 Schválenie programu 25. zasadnutia
Uznesenie č. 156-2022.pdf 28.04.2022 Rozsudok Okresného súdu Trebišov zo dňa 14. apríla 2022
Uznesenie č. 157-2022.pdf 28.04.2022 Podanie odvolania proti rozsudku Okresného súdu Trebišov zo dňa 14.0apríla 2022
Uznesenie č. 158-2022.pdf 28.06.2022 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 159-2022.pdf 28.06.2022 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 160-2022.pdf 28.06.2022 Schválenie programu 26. zasadnutia
Uznesenie č. 161-2022.pdf 28.06.2022 - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky
Uznesenie č. 162-2022.pdf 28.06.2022 - Celoročné hospodárenie za rok 2021
- Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Uznesenie č. 163-2022.pdf 28.06.2022 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu I. úpravy rozpočtu
- Úpravu rozpočtu č. I
Uznesenie č. 164-2022.pdf 28.06.2022 - voľby do obecného zastupiteľstva
- jeden volebný obvod pre celú obec Vojka
obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 165-2022.pdf 28.06.2022 - rozsah výkonu funkcie starostu obce
Uznesenie č. 166-2022.pdf 28.06.2022 - návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojka na I. polrok 2022
Uznesenie č. 167-2022.pdf 30.09.2022 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 168-2022.pdf 30.09.2022 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 169-2022-1.pdf 30.09.2022 Schválenie programu 27. zasadnutia
Uznesenie č. 169-2022-2.pdf 30.09.2022 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu II. úpravy rozpočtu
- Úpravu rozpočtu č. II na rok 2022
Uznesenie č. 170-2022.pdf 30.09.2022 - súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 1-2022.pdf 18.11.2022 - Určenie zapisovateľky
- Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2-2022.pdf 18.11.2022 - Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
- Vystúpenie novozvoleného starostu
- Novozvolený starosta obce zložil zákonom predpísaný sľub
- Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
Uznesenie č. 3-2022.pdf 18.11.2022 poverenie poslanca Zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 4-2022.pdf 18.11.2022 - Zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu
- Volenie Predsedu komisie
Uznesenie č. 5-2022.pdf 18.11.2022 určenie platových pomeroch starostov obci a primátorov miest
Uznesenie č. 6-2022.pdf 15.12.2022 - Určenie zapisovateľky
- Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 7-2022.pdf 15.12.2022 Schválenie programu 2. zasadnutia
Uznesenie č. 8-2022.pdf 15.12.2022 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu III. úpravy rozpočtu
- Úprava rozpočtu č. III. na rok 2022
Uznesenie č. 9-2022.pdf 15.12.2022 - stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
- návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025
- návrh rozpočtu na rok 2023
Uznesenie č. 10-2022.pdf 15.12.2022 Obecné zastupiteľstvo uznáša sa na vydaní VZN obce Vojka č. 1/2022
Uznesenie č. 11-2022.pdf 15.12.2022 zrušenie uznesenia č. 151/2022 z 24 zasadnutia
Uznesenie č. 12-2022-1.pdf 15.12.2022 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 12-2022-2.pdf 15.12.2022 zvýšenie platu starostu obce
Uznesenie č. 13-2022.pdf 15.12.2022 odmena hlavnému kontrolórovi Obce Vojka
Uznesenie č. 14-2022.pdf 15.12.2022 rozhodnutie starostu obce o poverení zástupcu starostu