2021

Číslo uznesenia Dátum Predmet

 

   
Uznesenie 107/2021 28.01.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie 108/2021 28.01.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie 109/2021 28.01.2021 Schválenie programu XVIII zasadnutia
Uznesenie 110/2021 28.01.2021 Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
Uznesenie 111/2021 28.01.2021 Schválenie - presun a použitie fin.prostriedkov na financovanie inv. akcie DZTI
Uznesenie 112/2021 28.01.2021 Schválenie - zvýšenie platu starostu obce Vojka
Uznesenie 113/2021 28.01.2021 Schválenie - uzavreti dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnúteľnosti zapísané na LV č.553
Uznesenie 114/2021 09.04.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie 115/2021 09.04.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie 116/2021 09.04.2021 Schválenie programu XIIX. zasadnutia
Uznesenie 117/2021 09.04.2021 Schválenie odkúpenia nehnúteľnosti - rod. dom č. 86
Uznesenie č. 118-2021.pdf 31.05.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 119-2021.pdf 31.05.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 120-2021.pdf 31.05.2021 Schválenie programu XX. zasadnutia
Uznesenie č. 121-2021.pdf 31.05.2021 Schválenie úpravy rozpočtu č. I na rok 2021
Uznesenie č. 122-2021.pdf 31.05.2021 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - na vedomie
Uznesenie č. 123-2021.pdf 31.05.2021 Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 124-2021.pdf 31.05.2021 Schválenie ukončenia priateľského vzťahu a spolupráce s družobnou obcou Szíhalom
Uznesenie č. 125-2021.pdf 31.05.2021 Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
Uznesenie č. 126-2021.pdf  30.06.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 127-2021.pdf 30.06.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 128-2021.pdf 30.06.2021 Schválenie programu XXI. zasadnutia
Uznesenie č. 129-2021.pdf 30.06.2021 Stanovisko hl. kontorlóra k záverečnému účtu obce za r. 2020 a správa nezáv. auditora z overenia ročnej účtovnej závierky r. 2020-na vedomie
Uznesenie č. 130-2021.pdf 30.06.2021 Celoročné hospodárenie za r. 2020 - schválenie
Uznesenie č. 131-2021.pdf 30.06.2021 Schválenie návrhu VZN č.1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku s mzdy na dieťa MŠ 
Uznesenie č. 132-2021.pdf 30.06.2021 Vykonanie potrebných úkonov na vyzbieranie a vymáhanie daňových nedoplatkov a pôžičiek-žiadosť
Uznesenie č. 134-2021.pdf 30.06.2021 Schválenie predloženia žiadosťi o NFP na realizáciu projektu MOPS
Uznesenie č. 135-2021.pdf 29.09.2021 Určenie overovateľov zápisnice
uznesenie č. 136-2021.pdf 29.09.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 137-2021.pdf 29.09.2021 Schválenie programu XXII. zasadnutia
Uznesenie č. 138-2021.pdf 29.09.2021 Cenová ponuka od výrobcov peliet - poverenie
Uznesenie č. 139-2021.pdf 20.12.2021 Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 140-2021.pdf 20.12.2021 Určenie zapisovateľky
Uznesenie č. 141-2021.pdf 20.12.2021 Schválenie programu XXIII. zasadnutia
Uznesenie č. 142-2021.pdf 20.12.2021 Schválenie úpravy rozpočtu č. II. na r. 2021
Uznesenie č. 143-2021.pdf 20.12.2021 Zrušenie uznesenia č. 111/2021
Uznesenie č. 144-2021.pdf 20.12.2021 Schvalenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 145-2021.pdf 20.12.2021 Schválenie zvýšenia platu starostu obce
Uznesenie č. 146-2021.pdf 20.12.2021 Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi

 

Schválenie programu XIX. zasadnutia