2019

 

Číslo uznesenia Dátum Predmet

 

   
13/2019 28.01.2019 Overovateľov zápisnice
14/2019 28.01.2019 Program zasadnutia
15/2019 28.01.2019 Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu rozpočtu r. 2019-2021
16/2019 28.01.2019 Návrh rozpočtu r. 2019 a r. 2020-2021 
17/2019 21.02.2019 Overovateľov zápisnice
18/2019 21.02.2019 Program zasadnutia
19/2019 21.02.2019 Zámer zameniť nehnuteľnosť 
20/2019 21.02.2019 Predloženie žiadosti MOPS
21/2019 01.04.2019 Overovateľov zápisnice
22/2019 01.04.2019 Program zasadnutia
23/2019 01.04.2019 Zámena nehnuteľnosti
24/2019 01.04.2019 Dotácia Csemadok
25/2019 27.06.2019 Overovateľov zápisnice
26/2019 27.06.2019 Program zasadnutia
27/2019 27.06.2019 Stanoviso hl.kontrolóra k záver.účtu r.2018,Správa nezávislého audítora r.2018
28/2019 27.06.2019 Rezervný fond
29/2019 27.06.2019 Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu I.úpravy rozpočtu r. 2019
úprava rozpočtu r. 2019
30/2019 27.06.2019 Plat starosta
31/2019 27.06.2019 Zásady odmeňovania poslancov
32/2019 27.06.2019 Odmena hl.kontrolóra
33/2019 27.06.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na I.polrok 2019
34/2019 27.06.2019 Návrh VZN č.1/2019
35/2019 08.08.2019 Overovateľov zápisnice
36/2019 08.08.2019 Program zasadnutia
 37/2019  08.08.2019 Žiadosť o odpredaj novovytvorenej parcely č.1085/5
38/2019 08.08.2019 Žiadosť o zámenu pozemkov
39/2019 08.08.2019 Nákup nehnuteľnosti
40/2019 04.09.2019 Overovateľov zápisnice
41/2019 04.09.2019 Program zasadnutia
42/2019 04.09.2019 Financovanie projektu MŠ
43/2019 04.09.2019 Zámena pozemok
44/2019 04.09.2019 Nákup nehnuteľnosti rod.dom
45/2019 04.09.2019 Nákup nehnuteľnosti rod.dom
46/2019 04.09.2019 Zmena názvu MŠ
47/2019 13.09.2019 Overovateľov zápisnice
48/2019 13.09.2019 Program zasadnutia
49/2019 13.09.2019 Projekt "Dobudovanie zákl.infraštr."
50/2019 28.11.2019 Overovateľov zápisnice
51/2019 28.11.2019 Program zasadnutia
52/2019 28.11.2019 Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu II.úpravy rozpočtu r. 2019
Úprava rozpočtu r. 2019
53/2019 28.11.2019 Prehodnotenie pozemkov
54/2019 28.11.2019 Zámena pozemkov
55/2019 28.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na II.polrok 2019
56/2019 28.11.2019 Dotácia TJ Družstevník
57/2019 28.11.2019 Finančná výpomoc
58/2019 13.12.2019 Overovateľov zápisnice
59/2019 13.12.2019 Program zasadnutia
60/2019 13.12.2019 Návrh VZN č. 2/2019
61/2019 13.12.2019 Návrh VZN č. 3/2019
62/2019 13.12.2019 Návrh VZN č. 4/2019
63/2019 13.12.2019 Návrh VZN č. 5/2019
64/2019 13.12.2019 Zvýšenie platu starostu
65/2019 29.12.2019 Overovateľov zápisnice
66/2019 29.12.2019 Program zasadnutia
67/2019 29.12.2019 Stanovisko hl.kontrolóra k návrhu III.úpravy rozpočtu r. 2019
Úprava rozpočtu III r. 2019
68/2019 29.12.2019 Financovanie projektu "Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Vojka"