2017

 
 
 
Číslo uznesenia Dátum Predmet
     
1/2017 25.01.2017 Zámer zámeny pozemkov  F. Szaxona a
ukončenie nájomného vzťahu s firmou Gazdag Róbert
2/2017 25.01.2017 Odstúpenie hl.kontrolóra 
Obecné pozemky
3/2017 01.02.2017 Program zasadnutia
4/2017 01.02.2017 Určenie overovateľov
5/2017 01.02.2017 Zámenná zmluva
6/2017 01.02.2017 Zámer zámený pozemkov
7/2017 21.02.2017 Program zasadnutia
8/2017 21.02.2017 Overovateľov zápisnice
9/2017 21.02.2017 Zámenná zmluva
10/2017 21.02.2017 Zámenná zmluva a Návrh na vklad
11/2017 21.02.2017 Kontrola uznesení
12/2017 21.02.2017 Inventarizácie majetku
13/2017 21.02.2017 Spresnenie investičného zámeru
14/2017 21.02.2017 Správa o kontrole hlavného kontrolóra
15/2017 21.02.2017 Návrh VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vojka
16/2017 21.02.2017 Návrh VZN - Zásady rozpočtového hospodárenia obce Vojka
 17/2017  21.02.2017 Zmluva o audite
18/2017 21.02.2017 Člen finančnej komisie
19/2017 06.03.2017 Program zasadnutia
20/2017 06.03.2017 Overovateľov zápisnice
21/2017 06.03.2017 Finančná výpomoc
22/2017 06.03.2017 Smernicu o cestovných náhradách
23/2017 06.03.2017 Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra
24/2017 06.03.2017 Zmluvu o poskytovaní počítačových služieb
 25/2017  20.03.2017 Program zasadnutia
26/2017 20.03.2017 Overovateľov zápisnice
27/2017 20.03.2017 Zmena zápisnica
 28/2017  29.03.2017 Program zasadnutia
29/2017 29.03.2017 Program zasadnutia
30/2017 29.03.2017 Overovateľov zápisnice
31/2017 29.03.2017 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
32/2017 29.03.2017 Zásady hospodárenia a nakladania
33/2017 29.03.2017 Zásady rozpočtového hospodárenia
34/2017 29.03.2017 Rozpočtové opatrenie
35/2017 29.03.2017 Faktúry súvisiacich s výstavbou kompostoviska
36/2017 29.03.2017 Predložil Organizačný poriadok 
37/2017 29.03.2017 Finančná komisia
 38/2017  19.04.2017 Program zasadnutia
39/2017 19.04.2017 Overovateľov zápisnice
40/2017 19.04.2017 Rozpočtové opatrenie
41/2017 16.05.2017 Program zasadnutia
42/2017 16.5.2017 Overovateľov zápisnice
43/2017 16.5.2017 Volebná komisia
 44/2017  16.5.2017 Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra
45/2017 16.5.2017 Plnenie uznesení 19-40/2017
46/2017 16.5.2017 Predložil kalkuláciu 
 47/2017  16.5.2017 Podujatie v Szihalome
48/2017 16.5.2017 Použitie príjmu z Ochutnávky vína
49/2017 16.5.2017 Predložil bezpečnostnú smernicu a
prevádzkový poriadok
50/2017 16.5.2017 Inventarizácie pokladne
51/2017 16.5.2017 Informácie o audite
52/2017 16.5.2017 Vzdanie sa funkcie predsedkyne
53/2017 16.5.2017 Predsedu finančnej komisie
54/2017 24.5.2017 Program zasadnutia
55/2017 24.5.2017 Overovateľov zápisnice
56/2017 24.5.2017 Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra
57/2017 24.5.2017 Rozpočtovej kapitole
58/2017 24.5.2017 Rozpočtovej kapitole
59/2017 24.5.2017 Stav pohľadávok
60/2017 24.5.2017 Deň obce Vojka
61/2017 13.6.2017 Program zasadnutia
62/2017 13.6.2017 Overovateľov zápisnice
63/2017 13.6.2017 Vodovodné a plynové potrubie
64/2017 29.6.2017 Program zasadnutia
65/2017 29.6.2017 Overovateľov zápisnice
66/2017 29.6.2017 Záverečný účet za r. 2016
67/2017 29.6.2017 Doplnenie rezervného fondu
68/2017 29.6.2017 Predloženie žiadosti o NFP
69/2017 29.6.2017 Doplnenie vykurovania kaštiela
  70/2017   29.6.2017 Rozpočtové opatrenie
71/2017 29.6.2017 Internú smernicu 1.
72/2017 29.6.2017 Internú smernicu 2.
73/2017 29.6.2017 Nájomná zmluva R. Gazdag
74/2017 29.6.2017 Zmluva o nájme pozemku
75/2017 29.6.2017 Projektovej dokumentácie
76/2017 29.6.2017 VZN názvy ulíc
77/2017 29.6.2017 VZN na vylepenie plagátov
78/2017 29.6.2017 Zvýšenie úväzku hl. kontrolóra
79/2017 29.6.2017 Odmenu zapisovateľa
80/2017 10.07.2017 Program zasadnutia
 81/2017  10.07.2017 Overovateľov zápisnice
82/2017 10.07.2017 Vypísanie konkurzu na hl.kontrolóra
83/2017 19.07.2017 Program zasadnutia
84/2017 19.07.2017 Overovateľov zápisnice
85/2017 19.07.2017 Program VII. kultúrneho festivalu
86/2017 19.07.2017 Návrh vyhlásenie voľby hl.kontrolóra
87/2017 12.09.2017 Program zasadnutia
88/2017 12.09.2017 Overovateľov zápisnice
89/2017 12.09.2017 Voľby hlavného kontrolóra
90/2017 12.09.2017 Vykonávanie funkcie hl. kontrolóra
91/2017 12.09.2017 Správa audítora
92/2017 27.10.2017 Program zasadnutia
93/2017 27.10.2017 Overovateľov zápisnice
94/2017 27.10.2017 Kontrola uznesenie
95/2017 27.10.2017 Protest prokuratúra
96/2017 27.10.2017 Protest prokuratúra
97/2017 27.10.2017 Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
98/2017 27.10.2017 VZN č. 1/2017
 99/2017 27.10.2017 Rozpočtové opatrenie 
100/2017 05.12.2017 Program zasadnutia
101/2017 05.12.2017 Overovateľov zápisnice
102/2017 05.12.2017 Kontrola uznesenie
103/2017 05.12.2017 Zrušenie uznesenia č. 44/2017
104/2017 05.12.2017 Zrušenie uznesenia č. 82/2017
105/2017 05.12.2017 Inventarizačná komisia
106/2017 29.12.2017 Program zasadnutia
107/2017 29.12.2017 Overovateľov zápisnice
108/2017 29.12.2017 Kontrola uznesení
109/2017 29.12.2017 Dodatok  k nájomnej zmluve - Peter Görgei
110/2017 29.12.2017 Dodatok k zmluve - Ornitologická spoločnosť
111/2017 29.12.2017 Jednorázový soc.príspevok
112/2017 29.12.2017 Finančný príspevok - Miroslav Hanko
113/2017 29.12.2017 Odstúpenie hl.kontrolóra 
114/2017 29.12.2017 Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra