2020

 
 
Číslo uznesenia Dátum Predmet

 

   
69/2020 29.01.2020 Overovateľov zápisnice
70/2020 29.01.2020 Program zasadnutia
71/2020 29.01.2020 Návrh rozpočtu  r. 2020-2022
72/2020 29.01.2020 Dotácia ZO Csemadok
73/2020 29.01.2020 Sociálna požička
74/2020 30.04.2020 Zapisovateľka zápisnice
75/2020 30.04.2020 Overovateľov zápisnice
76/2020 30.04.2020 Program zasadnutia


77/2020
78/2020
79/2020
80/2020
81/2020

82/2020
83/2020

84/2020

85/2020

86/2020
87/2020
88/2020

89/2020

90/2020
91/2020
92/2020
932020
94/2020


 
30.04.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

30.06.2020
30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020

30.06.2020

30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
Financovanie - Kultúrny dom
Určenie zapisovateľky
Určenie overovateľov
Schválenie programu XV. zasadnutia
Odročenie - stanoviska hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu a správy nezávislého auditora
Odročenie - návrhu záverečného účtu
Na vedomie -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu I. úpravy rozpočtu 2020. Schválenie: úpravy rozpočtu č. I. na rok 2020.
Návrh VZN č. 1/2020 o urční výšky dot. na prevádzku a mzdy na dieľa MŠ.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2020
Schválenie dotácie pre ob. združenie TJ Družstevník Vojka.
Schválenie zmeny druhu pozemku
Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce pre Obec Zatín
Schválenie dotácie pre Rímskokatolícku farnosť Sv. Mikuláša, Boľ.
Určenie zapisovateľky
Určenie overovateľov
Schválenie programu XVI. zasadnutia
Schválenie návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 3/2018 
Schválenie poskytnutia nákupných poukážok