2015

 
 
Číslo uznesenia Dátum Predmet
13/2015 09.02.2015 Kontrola plnenia uznesení
14/2015 09.02.2015 Zrušenie obecnej rady
15/2015 09.02.2015 Menovanie predsedov komisii
16/2015 09.02.2015 Správa auditora
17/2015 09.02.2015 Rokovací poriadok
18/2015 09.02.2015 Výrub stromov
19/2015 09.02.2015 Plán  kontrol na rok 2015
 20/2015 09.02.2015 Zmluva o dielo
 21/2015  09.02.2015 Finančná výpomoc
22/2015 09.02.2015 Odmena koordinátora
23/2015 03.03.2015 Kontrola plnenia uznesení
24/2015 03.03.2015 Voľba zástupcu starostu
25/2015 03.03.2015 Zloženie slubu náhradníka
26/2015 24.04.2015 Upozornenie prokurátora
27/2015 24.04.2015 VZN o miestnych daniach
28/2015 21.05.2015 Voľba hlavného kontrolóra
29/2015 21.05.2015 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
31/2015 10.07.2015 Voľby hlavného kontrolóra
33/2015 27.08.2015 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
 34/2015  27.08.2015 Záverečný účet  za rok 2014
35/2015 27.08.2015 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2015
36/2015 27.08.2015 Zárubková činnosť hlavného kontrolóra
37/2015 28.10.2015 Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
38/2015 28.10.2015 Stanovenie overovateľov zápisnice
39/2015 28.10.2015 Správa o plnení uznesenií
40/2015 28.10.2015 VZN poskytovaní sociálnych pomoci
41/2015 28.10.2015 Zásady odmeňovania poslancov
42/2015 28.10.2015 Zámer hydinárský farmy
43/2015 28.10.2015 Program rozvoja obce 2016-2022
44/2015 28.10.2015 Smernica proti spoločenskej činnosti
45/2015 28.10.2015 Kamerový systém
46/2015 29.12.2015 Program zasadnutia
47/2015 29.12.2015 Stanovenie overovateľov zápisnice
48/2015 29.12.2015 Rozpočtové opatrenie 1-7/2015
49/2015 29.12.2015 Rozpočet na rok 2016
50/2015 29.12.2015 Viacročný rozpočet 2015-2018
51/2015 29.12.2015 Odmena hlavného kontrolóra
52/2015 29.12.2015 Odmena  poslancov OZ
53/2015 29.12.2015  Plat starostu obce