Číslo uznesenia Dátum Predmet
1-3/2014 28.01.2014 Zloženie sľubu starostu 
Zloženie sľubu poslanca
Vymenovanie zástupcu satrostu
 4-10/2014  17.02.2014 Kontrola uznesení
Zaplatenie dani
Ustanovanie osobitného príjemcu
Splátkový kalendár na zaplatenia dlhou
Plán investičných prác na rok 2014
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Plán práce hlavného kontrolóra
11-20/2014 01.04.2014 Zabezpečenie spolufinancovania projektu
Kontrola plnenení uznesení
Rekonštrukcia žľabov
Nákup strojov a technológie
Účasť  MŠ na oslave
Deratizácia  budov
Žiadosť  na finančnú výpomoc, výrub stromov
VZN o financovaní  MŠ
Nákup programu pre katastrálne údaje
Zmena rozpočtu
21-28/2014 23.06.2014 Kontrola uznesení
Vypracovanie projektu
Záverečný účet pre rok  2013
Zmena rozpočtu
Upozornenie prokurátora
Finančná výpomoc
Združovný vztyk obcou Szihalom (Maďarsko)
Odmena hlavného kontrolóra za I.polrok 2014
29-34/2014 13.08.2014 Stanovenie úväzku starostu pre nové volebné obdobie
Stanovenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie
Počet obyvateľov pre voľby
Stanovenie volebných obvodov a volebných miestností
Vybudovanie splavov na  Kryvom jazere
Predaj prebytočného materiálu
35-38/2014 27.08.2014 Kontrola plnenia uznesení
Finančná výpomoc
Plán práce hlavného kontrolóra an II. polrok 2014
Nákup materiálu
39-44/2014 08.10.2014 Kontrola plnenia uznesení
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zrušenie poplatku
Finančná výpomoc
Odmeny
Vybudovania zberného dvora
1-6/2014 05.12.2014 Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zástupca starostu
Obecná rada

Komisiou obecného zastupiteľstva
Platu starostu obce
Členstvo združení Stred Medzibodrožia


 
7-8/2014 12.12.2014 Kontrola plnenia uznesení
Finančná výpomoc
9-10/2014 16.12.2014 Kontrola uznesení
Schválenie rozpočtu

 
11-12/2014 23.12.2014 Kontrola uznesení
Schválenie VZN