2023

Číslo
uznesenia
Dátum Predmet
Uznesenie č. 15-2023.pdf 10.02.2023 - Určenie zapisovateľky
- Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 16-2023.pdf 10.02.2023 - Schválenie programu 3. zasadnutia
Uznesenie č. 17-2023.pdf 10.02.2023 vydanie dodatku č. 2 k VZN obce Vojka č. 3/2019
Uznesenie č. 18-2023.pdf 10.02.2023 vydanie VZN obce Vojka č. 1/2023
Uznesenie č. 19-2023.pdf 10.02.2023 Informovanie od starostu obce o začatí vymáhaní nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch od právnických a fyzických osôb cestou súdnych exekútorov.
Uznesenie č. 20-2023.pdf 10.02.2023 uzatvorenie dodatku č.l k nájomnej zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy
Uznesenie č. 21-2023.pdf 17.04.2023 - Určenie zapisovateľky
- Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 22-2023.pdf 17.04.2023 - Schválenie programu 4. zasadnutia
Uznesenie č. 23-2023.pdf 17.04.2023 - modernizácia verejného osvetlenia v obci
- Finančné prostriedky na modernizáciu verejného osvetlenia
Uznesenie č. 24-2023.pdf 17.04.2023 - návratná finančná výpomoc pre Aladára Danča
Uznesenie č. 25-2023.pdf 17.04.2023 - Zverejnenie zámeru o majetku obcí, na prenájom nehnuteľnosti
Uznesenie č. 26-2023.pdf 17.04.2023 - návrh vyradenie prebytočného hnuteľného majetku
- Všeobecná hodnota špecifikovanej hnuteľnosti
- príprava zámeru priameho predaja hnuteľného majetku
Uznesenie č. 27-2023.pdf 01.06.2023 - Určenie zapisovateľky
- Určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 28-2023.pdf 01.06.2023 - Schválenie programu 5. zasadnutia
Uznesenie č. 29-2023.pdf 01.06.2023  - schválenie prenájmu nehnuteľnosti v k. ú. Vojka
Uznesenie č. 30-2023.pdf 01.06.2023 - Zverejnenie zámeru na zámenu nehnuteľností v k. ú. Vojka