I. Polrok

Číslo uznesenia Dátum Predmet

1/2016

25.02.2016 Program zasadnutia
2/2016 25.02.2016 Určenie overovateľov 
3/2016 25.02.2016 Zánik mandátu poslanca
4/2016 25.02.2016 Zloženie sľubu  nového poslanca
5/2016 25.02.2016 Zmena v rozpočte
6/2016 25.02.2016 Správa o kontrole hlavného kontrolóra
7/2016 25.02.2016 Kontrola plnenia uznesení
8/2016 25.02.2016 Náhradna prevádzka MŠ
9/2016 25.02.2016 Informácie o "Hydinárskej farme"
10/2016 25.02.2016 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I.polrok 2016
11/2016 25.02.2016 Prenájom pozemkov
12/2016 25.02.2016 Zámena pozemkov
13/2016 25.02.2016 Odkúpenie pozemkov
14/2016 25.02.2016 Finančná výpomoc
15/2016 03.03.2016 Program zasadnutia
16/2016 03.03.2016 Stanovenie overovateľov zápisnice
17/2016 03.03.2016 Schvalenie VZN o prevádz.pohrebiska
18/2016 03.03.2016 Družobný vzťah - Lácacséke
19/2016 18.03.2016 Program zasadnutia
20/2016 18.03.2016 Stanovenie overovateľov zápisnice
21/2016 18.03.2016 Družobný vzťah -Lácacséke
22/2016 28.04.2016 Prenájom  pozemkov
23/2016 28.04.2016 Zámena pozemkov
24/2016 28.04.2016 Odkúpenie pozemku
25/2016 28.04.2016 Finančná výpomoc
26/2016 28.04.2016 Program zasadnutia
27/2016 28.04.2016 Stanovenie overovateľov  zápisnice
28/2016 28.04.2016 Kontrola plnenia uznesení
29/2016 28.04.2016 Informácia o činnosti obecného úradu
30/2016 28.04.2016 Kultúrne podujatie
31/2016 28.04.2016 Odmeny poslancov na I.štvrťrok 2016
32/2016 28.04.2016 Ponúka firmy Kanatera
33/2016 28.04.2016 Finančná výpomoc
34/2016 28.04.2016 Finančná výpomoc
35/2016 28.04.2016 Prenájom pozemkou
36/2016 28.04.2016 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
37/2016 30.06.2016 Program zasadnutia
38/2016 30.06.2016 Určenie overovateľov
39/2016 30.06.2016 Kontrola uznesení
40/2016 30.06.2016 Správa o kontrole hlavného kontrolóra
41/2016 30.06.2016 Záverečný účet  za rok  2015
42/2016 30.06.2016 Rezervný fond
43/2016 30.06.2016 Použitie rezervného fondu
44/2016 30.06.2016 Zmena v rozpočte
45/2016 30.06.2016 Svhvalenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
46/2016 30.06.2016 Svhvalenie VZN o podmienkach predaja výrobkov na
trhových miestach
47/2016 30.06.2016 Akčný plán Okresného úradu
48/2016 30.06.2016 Výsledky verejného obstarávania
49/2016 30.06.2016 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II.polrok 2015
50/2016 30.06.2016 Správu o vykonanej kontroly
51/2016 30.06.2016 Správu o následnej kontrole dokladov v 4.švrťroku 2015
52/2016 30.06.2016 Povolením predaja na trhových miestach
53/2016 30.06.2016 Dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev
54/2016 30.06.2016 Čestné občianstvo
55/2016 30.06.2016 Obecné oslavy