II. Polrok

 
Číslo uznesenia Dátum Predmet

 

   
56/2016 24.08.2016 Program zasadnutia
57 2016 24.08.2016 Overovateľov zápisnice
58/2016 24.08.2016 Kontrola uznesení
59/2016 24.08.2016 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na II.polrok 2016
602016 24.08.2016 Smernica upravujúca systém finanč.riadenia
61/2016 24.08.2016 Informácie o finančných výdavkov
62/2016 24.08.2016 Inventarizáciu a inventarizačnú komisiu
63/2016 24.08.2016 Finančná komisia
64/2016 24.08.2016 Štatút finančnej komisií
65/2016 24.08.2016 Plán činnsoti finančnej komisie
66/2016 24.08.2016 Kúpna zmluva
67/2016 24.08.2016 Zmluva o prenájme
68/2016 24.08.2016 Revízia
69/2016 12.10.2016 Program zasadnutia
70/2016 12.10.2016 Overovateľov zápisnice
71/2016 12.10.2016 Kontrola uznesení
72/2016 12.10.2016 Inventarizácie
73/2016 12.10.2016 Zmena rozpočtu
74/2016 12.10.2016 Návrh rozpočtu na r. 2017
75/2016 12.10.2016 Prenájom poľn.pôdy
  76/2016   20.10.2016 Partnerstvo Tokaj a obcou Vojka
77/2016 29.11.2016 Program zasadnutia
78/2016 29.11.2016 Overovateľov zápisnice
79/2016 29.11.2016 Kontrola uznesení
80/2016 29.11.2016 Informácie od fy Saxagro
81/2016 29.11.2016 Informácie o výstavby hyd.farmy
82/2016 29.11.2016 Rozpočet na rok 2017
83/2016 29.11.2016 Viacročný rozpočet 2018-2020
84/2016 29.11.2016 Elektrická revízia
85/2016 29.11.2016 Verejné obstaravanie poľ.pozemkov
 86/2016  29.11.2016 Rekonštrukcia MŠ
87/2016 30.12.2016 Program zasadnutia
88/2016 30.12.2016 Overovateľov zápisnice
89/2016 30.12.2016 Zmeny nájomnej zmluvy hyd.farmy
90/2016 30.12.2016 Schvalenie VZN o miestnych daniach a poplatku za KO
91/2016 30.12.2016 Odmena hlavného kontrolóra
92/2016 30.12.2016 Ocenenie pozemkov
93/2016 30.12.2016 Jednorázový výpomoc
94/2016 30.12.2016 Dotácia pre ZMRŠ pri ZŠ Boľ
95/2016 30.12.2016 Rozpočtové opatrenie č. 3/2016